PL EN WYSOKI KONTRAST A A+ A+
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zamknij

Statut Centrum Hewelianum

§ 1. 
Postanowienia ogólne

 1. Centrum Hewelianum, zwane dalej „Centrum”, jest komunalną jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańska.
 2. Siedzibą Centrum jest miasto Gdańsk.
 3. Centrum posiada formę finansowo-prawną jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdańska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 ze zmianami).
 4. Centrum działa na podstawie niniejszego Statutu oraz obowiązującego prawa a w szczególności przepisów następujących aktów prawnych:
  1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),
  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 ze zmianami); 
  3. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zmianami);
  4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., Nr 223 poz. 1458 ze zmianami);
  5. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 r., Nr 162 poz. 1568 ze zmianami);
  6. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92 poz. 880 ze zmianami);
  7. Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gdańska (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 27 września 2010 r., Nr 119 poz. 2300).

§ 2. 
Zakres działalności 

 1. Centrum realizuje zadania gminy w zakresie wyznaczonym przez cele statutowe.
 2. Centrum działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 3. Dyrektor Centrum może, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta Gdańska, nawiązywać współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu wspólnej realizacji przedsięwzięć służących wykonywaniu zadań statutowych.
 4. Centrum może wykonywać inne zadania zlecone przez Prezydenta Miasta Gdańska.

§ 3. 
Przedmiot działalności 

 1. Przedmiotem działalności Centrum jest realizacja Programu Hewelianum zakładającego rewitalizację zespołu Fortu Góry Gradowej oraz zaadaptowanie go do czterech wiodących funkcji: edukacyjnej, rekreacyjnej, turystycznej oraz społecznej. 
 2. Funkcja edukacyjna Centrum realizowana jest poprzez następujące działania:
  1. upowszechnianie, promocję i popularyzację nauki, techniki i kultury, 
  2. rozbudzanie ciekawości świata i pasji naukowych,
  3. wyjaśnianie praw rządzących przyrodą, natury otaczającej nas zjawisk i procesów przy pomocy naukowych narzędzi, 
  4. promowanie zachowań i rozwiązań proekologicznych, 
  5. tworzenie zaplecza edukacyjnego poszerzającego regionalną bazę edukacyjną,
  6. tworzenie zaplecza dydaktycznego na potrzeby szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz realizację zadań wspierających rozwój polskiej nauki,
  7. promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych,
  8. tworzenie i wyrównywanie szans rozwoju oraz samorealizacji dzieci i młodzieży,
  9. aktywizację dorosłych, w tym seniorów, poprzez stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań nauką i kulturą,
  10. propagowanie nowoczesnych metod nauczania na różnych poziomach kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem interaktywnych urządzeń i zajęć
  11. inicjowanie i wspieranie działań popularyzujących naukę w skali regionu i kraju,
  12. utrzymywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się upowszechnianiem, promocją i popularyzacją nauki, techniki i kultury.
 3. Funkcja rekreacyjna Centrum realizowana jest poprzez następujące działania:
  1. ochronę przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych parku pofortecznego,
  2. realizację programu EKO-Hewelianum,
  3. uczestnictwo w badaniach naukowych w dziedzinie ochrony przyrody, 
  4. kreowanie wizerunku parku pofortecznego jako miejsca spacerowo - wypoczynkowego oraz aktywnej rekreacji, 
  5. rozwijanie infrastruktury wypoczynkowej pofortecznego parku, 
  6. prowadzenie edukacji przyrodniczej oraz upowszechnianie wiedzy na temat walorów przyrodniczych parku pofortecznego.
 4. Funkcja turystyczna Centrum realizowana jest poprzez następujące działania:
  1. ochronę zabytków architektury militarnej zespołu Fortu Góry Gradowej, 
  2. rewaloryzację konserwatorską obiektów zabytkowych, 
  3. uczestnictwo w badaniach naukowych w dziedzinie ochrony zabytków, rewaloryzacji konserwatorskiej i archeologii,
  4. prowadzenie edukacji historycznej oraz upowszechnianie wiedzy na temat zabytkowego zespołu Fortu Góry Gradowej oraz fortyfikacji miejskich, 
  5. utrzymywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz promocji i ochrony zabytków architektury militarnej, 
  6. udostępnianie terenu i obiektów zespołu Fortu Góry Gradowej, w tym organizacja zwiedzania z przewodnikiem oraz sprzedaż pamiątek turystycznych,
  7. organizowanie imprez turystycznych.
 5. 5. Funkcja społeczna Centrum realizowana jest poprzez następujące działania:
  1. podniesienie bezpieczeństwa w obrębie zespołu Fortu Góry Gradowej, 
  2. aktywizację grup wykluczonych społecznie,
  3. realizację idei wolontariatu w zakresie zadań statutowych Centrum, 
  4. inicjowanie akcji partnerskich ze szczególnym uwzględnieniem szkół i organizacji pozarządowych.

§ 4. 
Działalność wystawiennicza

Centrum, w zakresie funkcji określonej w § 3 ust. 2, w szczególności:

 • tworzy i udostępnia wystawy stałe i czasowe, składające się w miarę możliwości z interaktywnych stanowisk umożliwiających samodzielne przeprowadzanie obserwacji i doświadczeń,
 • organizuje zajęcia edukacyjne i pokazy popularnonaukowe, 
 • inicjuje, organizuje lub współorganizuje spotkania, odczyty, wykłady, konferencje, szkolenia lub imprezy popularnonaukowe o charakterze naukowym, artystycznym lub kulturalnym,
 • opracowuje, publikuje oraz rozpowszechnia wydawnictwa naukowe i pomoce edukacyjne.

§ 5. 
Struktura organizacyjna 

 1. Centrum jest jednostką jednozakładową.
 2. Centrum kieruje i reprezentuje go na zewnątrz jednoosobowo Dyrektor.
 3. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdańska.
  1. Dyrektor działa w zakresie wynikającym z niniejszego Statutu, przepisów prawa oraz pełnomocnictw szczegółowych udzielonych przez Prezydenta Miasta Gdańska.
  2. Dyrektor ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie wynikającym z jego kompetencji.
  3. Dyrektor Centrum wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Centrum.
  4. Struktura organizacyjna Centrum jest określona w Regulaminie organizacyjnym, wydanym przez Dyrektora na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów.

§ 6. 
Rada Naukowo - Programowa 

 1. Organem doradczym Dyrektora Centrum jest Rada Naukowo - Programowa składająca się z 8 do 12 członków powoływanych przez Prezydenta Miasta Gdańska spośród wybitnych przedstawicieli środowisk nauki, kultury i sztuki. 
 2. Szczegółowe kompetencje, organizację oraz sposób działania Rady Naukowo - Programowej określa Regulamin nadany przez Prezydenta Miasta Gdańska na wniosek Dyrektora Centrum. 
 3. Obsługę organizacyjną Rady Naukowo - Programowej zapewnia Centrum. 

§ 7. 
Gospodarka finansowa 

 1. Podstawą funkcjonowania Centrum stanowi roczny plan finansowy opracowany na podstawie uchwały budżetowej Rady Miasta Gdańska i zatwierdzony przez Dyrektora Centrum.
 2. Dochody i wydatki Centrum objęte są planem budżetu Miasta w układzie klasyfikacji budżetowej w pełnej wysokości. Wydatki jednostki pokrywane są z budżetu Gminy Miasta Gdańska, a uzyskiwane dochody jednostki odprowadzane są do budżetu Gminy Miasta Gdańska.
 3. Gospodarkę finansową jednostki regulują przepisy ustawy o finansach publicznych.
 4. Dyrektor Centrum może zaciągać zobowiązania do wysokości kwot określonych w planie finansowym jednostki, zatwierdzonym przez Radę Miasta Gdańska. 

§ 8. 
Gospodarka nieruchomościami 

 1. Centrum wyposażone jest przez Gminę Miasta Gdańska w mienie niezbędne do realizacji celów statutowych.
 2. Centrum zarządza nieruchomościami gminnymi obejmującymi zabytkowe obiekty fortyfikacji miejskich.
 3. Centrum posiada prawo trwałego zarządu na określonych decyzją Prezydenta Miasta Gdańska nieruchomościach położonych pomiędzy ulicami H. Dąbrowskiego, Powstańców Warszawskich i 3-go Maja w Gdańsku, zabudowanych kompleksem zabytkowych budynków i budowli stanowiących obiekty fortyfikacji miejskich (zespół Fortu Góry Gradowej), na cele związane z prowadzeniem działalności statutowej. 

§ 9. 
Nadzór 

 1. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.
 2. Kontrolę i ocenę działalności Centrum oraz pracy Dyrektora Centrum dokonuje Prezydent Miasta Gdańska.

§ 10. 
Postanowienia końcowe 

 1. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
 2. Zmiany i uzupełnienia do postanowień Statutu mogą nastąpić w trybie obowiązującym do jego uchwalenia.